به همت محققین دانشگاه بیرجند صورت گرفت؛

تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای و مصرف مکمل اسپیرولینا بر مقادیر پلاسمایی لیپوکالین-۲، آیریزین و ‏برخی شاخص‌‌های ترکیب بدنی مردان دارای اضافه وزن و چاق

۲۷ خرداد ۱۳۹۹ | ۱۳:۲۴ کد : ۸۴۹۳ اخبار برگزیده اخبار دانشکده ها اخبار ستادی
تعداد بازدید:۴۷۲
توسط محققین پردیس علوم رفتاری دانشگاه بیرجند تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای و مصرف مکمل ‏اسپیرولینا بر مقادیر پلاسمایی لیپوکالین-۲، آیریزین و برخی شاخص‌های ترکیب بدنی مردان دارای اضافه وزن و ‏چاقی بررسی شد.‏
تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای و مصرف مکمل اسپیرولینا بر مقادیر پلاسمایی لیپوکالین-۲، آیریزین و ‏برخی شاخص‌‌های ترکیب بدنی مردان دارای اضافه وزن و چاق

به گزارش روابط عمومی و اطلاع‌رسانی دانشگاه بیرجند، پژوهش انجام شده توسط کریم دهقانی دانش ‏آموخته دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی گرایش بیوشیمی و متابولیسم، به بررسی تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای ‏و مصرف مکمل اسپیرولینا بر مقادیر پلاسمایی لیپوکالین-2، آیریزین و برخی شاخص‌‌های ترکیب بدنی مردان ‏دارای اضافه وزن و چاقی  می‌پردازد.
دکتر مهدی مقرنسی و دکتر مرضیه ثاقب‌جو دانشیاران گروه آموزشی علوم ورزشی دانشگاه بیرجند راهنمایی این ‏رساله را برعهده داشتند.‏
در توضیح این پژوهش آمده است؛ در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﯿﻮع ﭼﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮی در دﻫﻪ‌ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ‏ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و این چالش ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ اﻧﺴﻮﻟﯿﻦ، دﯾﺎﺑﺖ ﻧﻮع 2، ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺒﺪ ﭼﺮب، ﺑﯿﻤﺎری ‏ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ و اﻧﻮاع ﺳﺮﻃﺎن، اختلالات چربی خون و پرفشاری خون در ارتباط می‌باشد که از عوامل مرگ زود‌‏رس به شمار می‌رود. یکی از راهکارهای مؤثر برای کنترل وزن و پیشگیری از چاقی استفاده از فعالیت ورزشی ‏مستمر و منظم، همچنین تدابیر تغذیه‌ای سالم و بهره‌مندی از مکمل‌‌های  گیاهی است. مکمل اسپیرولینا نوعی ‏علف سبز دریایی است که در گروه جلبک‌‌های سبز آبی طبقه بندی می‌شوند و همچنین به عنوان یک مکمل ‏غذایی غنی و با ارزش در دنیا مطرح شده است و به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی موجب تقویت دستگاه ایمنی ‏می‌شود. هدف از این تحقیق تأثیر هشت هفته تمرین مقاومتی دایره‌‌ای و مصرف مکمل اسپیرولینا بر مقادیر ‏پلاسمایی لیپوکالین-2، آیریزین و برخی شاخص‌‌های ترکیب بدنی مردان دارای اضافه وزن و چاق بود.‏
تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی وکاربردی است که بدین منظور60 مرد دارای اضافه وزن و چاق ‌‏(‏2^kg/m‏25<‏BMI‏) و با دامنه سنی30 تا 55 سال به صورت هدفمند انتخاب و به روش تصادفی ساده در ‏چهارگروه تمرین+ اسپیرولینا، تمرین+ دارونما، اسپیرولینا و دارونما تقسیم شدند. گروه مداخله و دارونما به ترتیب ‏به مدت هشت هفته روزانه دو عدد کپسول500 میلی‌گرمی اسپیرولینا و دارونما مصرف نمودند. تمرینات مقاومتی ‏به مدت هشت هفته، هفته‌ای سه جلسه و در 12 حرکت با رعایت یک الگوی زمان بندی منعطف و اصل اضافه ‏بار اجرا شد. بر اساس آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی ‏LSD‏ مقادیر پلاسمایی لیپوکالین-2و ‏مقادیر پلاسمایی آیریزین بین گروه‌های تحقیق تفاوت معنی‌داری داشت(05/0>‏p‏). اما تغییرات بین شاخص‌ها در ‏وزن بدن، درصد چربی، شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به دور باسن تفاوت معنی‌داری نداشت(05/0<‏p‏). بر ‏همین اساس مقادیر پلاسمایی لیپوکالین-2 بین گروه‌های تمرین+ اسپیرولینا و اسپیرولینا، تمرین+ اسپیرولینا و ‏دارونما، تفاوت معنی‌داری داشت(05/0>‏p‏). همچنین مقادیر پلاسمایی آیریزین بین گروه¬های تمرین+ اسپیرولینا ‏و اسپیرولینا، تمرین + اسپیرولینا و دارونما، تمرین + دارونما و اسپیرولینا، تمرین+ دارونما و دارونما تفاوت معنی‌‏داری نشان داد (05/0>‏p‏). مقادیر پلاسمایی لیپوکالین-2 در درون گروه‌های تمرین+ اسپیرولینا، تمرین+ دارونما ‏و اسپیرولینا کاهش معنی‌داری را نشان داد(05/0>‏p‏).  همچنین مقادیر پلاسمایی آیریزین در درون گروه¬های ‏تمرین+ اسپیرولینا، تمرین+ دارونما، افزایش معنی‌داری داشت (05/0>‏p‏). تغییرات درون گروهی وزن بدن، ‏شاخص توده بدنی در گروه‌های تمرین + اسپیرولینا و دارونما، تمرین + دارونما و اسپیرولینا و درصد چربی بدن، ‏نسبت دور کمر به دور باسن در گروه‌‌های تمرین+ اسپیرولینا، تمرین+ دارونما کاهش معنی‌داری را نشان ‏داد(05/0>‏p‏).  بنابراین به نظر می‌رسد هشت هفته تمرین مقاومتی دایره‌ای به همراه مصرف مکمل اسپیرولینا ‏می‌تواند از طریق افزایش مقادیر پلاسمایی آیریزین و کاهش مقادیر پلاسمایی لیپوکالین-2، وزن بدن، ‏درصدچربی، شاخص توده بدنی و نسبت دور کمر به دور باسن، موجب بهبود ترکیب بدن و کاهش اختلالات ‏مرتبط با چاقی شود و همچنین عاملی مؤثر در پیشگیری از بروز بیماری‌های قلبی و عروقی باشد.‏