ریاست دانشگاه بیرجند چاپ

 

ریاست دانشگاه بیرجنـد :

دکتر احمـد خامسان

(دانشیار گروه علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه بیرجند)

 

 

رئـیس حوزه ریاست:

سید مهدی حسینی

مسئـول دفتــر :

رسول پویان فر

شماره تماس : 32202008ـ056

دورنـــــــــگار : 32202009ـ056

آخرین بروز رسانی در دوشنبه, 28 اسفند 1396 ساعت 12:09