موسسات غیرانتفاعی فاقد هیات امنا و اساسنامه چاپ
دوشنبه, 01 آبان 1396 ساعت 11:21

عدم مجوز تخصیص رشته و دانشجوی جدید به موسسات غیرانتفاعی فاقد هیات امنا و اساسنامه